The 14th Organization

Board of directors
President Satoshi IMAIZUMI

Board members Yukio KIGAWA
Nobuko KIBE
Mariko KUNO
Hiroko SAITO
Yoshio SAITO
Ryoko Hayashi
Kikuo MAEKAWA
Yasuko MISONO
Committees:
General Affairs Committee
Chair: Yukio KIGAWA
Alternate chair: Ayako SHIROSE
Members: A Rongna, Takayuki KAGOMIYA, Kenji YOSHIDA, Kiyoko YONEYAMA
Editorial Committee
Chair: Yoshio SAITO
Alternate chair: Michinao MATSUI
Members: Yosuke IGARASHI, Rei IWATA, Akira UJIHARA, Akira UTSUGI, Donna ERICKSON, Tanomu KASHIMA, Shigeto KAWAHARA, Tatsuya KITAMURA, Masahiko KOMATSU, Mariko KONDO, Yutaka SATO, Shunyaku SHU, Keiichi TAJIMA, Tetsuo NITTA, Michiko HASHI, Mary BECKMAN, Kwangjoon MIN, Wayne LAWRENCE
Planning Committee
Chair: Mariko KUNO
Alternate chair: Seiya FUNATSU
Members: A Rongna, Miki IKOMA, Kahoru IMAMURA, Makio OONO, Takuya KIMURA, Yuko SHITARA, Ayako SHIROSE, Keiichi TAKAMARU, Kyoko TAKEUCHI, Chieko NAKAGAWA, Ken NAKAMOTO, Makiko MATSUDA, Takehiko MAKINO, Yosuke MIKI, Akemi MINEDA, Nobuaki MINEMATSU
Public Relations Committee
Chair: Yasuko MISONO
Alternate chair: Takayuki ARAI
Members: Masahiko KOMATSU, Keiichi TAKAMARU, Kanako TOMARU, Hinako MASUDA, Keiichi YASU
International Exchange Committee
Chair: Hiroko SAITO
Alternate chair: Keiichi TAJIMA
Members: Kiyoko YONEYAMA, Isao UEDA, Yoko UCHIDA, Junko SUGIMOTO
Society Regulations Committee
Chair: Nobuko KIBE
Alternate chair: Mieko TAKADA
Members: Masahiko KOMATSU, Tatsuya HIRAKO
Phonetics Promotion Committee
Chair: Ryoko HAYASHI
Alternate chair: Takayuki KAGOMIYA
Members: Masako FUJIMOTO, Kazuhiro ISOMURA, Takehiko MAKINO, Hiroaki HATANO, Akiko MATSUMORI
Councilors:
3-year term councilors
Yosuke IGARASHI, Isao UEDA, Akira UTSUGI,
Zendo UWANO, Shohei OKADA, Takayuki KAGOMIYA,
Tanomu KASHIMA, Itsue KAWAGOE, Yukio KIGAWA,
Tatsuya KITAMURA, Nobuko KIBE, Makoto KUNO,
Haruo KUBOZONO, Masahiko KOMATSU, Mariko KONDO,
Hiroko SAITO, Yoshinori SAGISAKA, Hakutaro JOO,
Michiko SUDO, Kyoko Takeuchi Yukari TANAKA,
Yoshito HIROZANE, Tetsuo NITTA, Yasuko MISONO,
Yasuyo MINAGAWA
6-year term councilors
Makiko AOYAGI, Takayuki ARAI, Kazuhiro ISOMURA,
Satoshi IMAIZUMI, Kazuaki UENO, Hiroaki KATO,
Mafuyu KITAHARA, Takuya KIMURA, Mariko KUNO,
Yoshio SAITO, Atsuko SHIMIZU, Ayako SHIROSE,
Mieko TAKADA, Kazuaki TAKAYAMA, Keiichi TAJIMA,
Shin’ichi TANAKA, Shin-ichi TANAKA, Ryoko HAYASHI,
Seiya FUNATSU, Kikuo MAEKAWA, Takehiko MAKINO,
Yukie MASUKO, Michinao MATSUI, Nobuaki MINEMATSU,
Kiyoko YONEYAMA
Financial Audit:
Kiyoe SAKAMOTO, Harumi MITSUI
Adviser:
Shigeru KIRITANI, Zendo UWANO, Hirokazu Sato